Член сме на Европейската счетоводна асоциация. Нашите клиенти работят в България и Европейската Икономическа Общност.

РАБОТАТА С НАС ДАВА СТАБИЛНОСТ.
НЯМАМЕ ВЪПРОСИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ ВЕРЕН ОТГОВОР.
НАШИТЕ КЛИЕНТИ ИМАТ СПОКОЕН СЪН, ЗА НЕГО СЕ ГРИЖИМ НИЕ!
ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИ И ЗАРАБОТВАМЕ ДОВЕРИЕ.
НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВСИЧКО НАПРАВЕНО ОТ НАС!

Преки данъци

  Корпоративен данък – плосък данък със ставка 10%, който се начислява върху счетоводната печалба, преобразувана с данъчни постоянни и временни разлики. Заплаща се с годишно изравняване към 31 март на следващата година. Авансово се внася на месечни или тримесечни авансови вноски. Може да се ползват данъчни преференции в случаи на инвестиици в райони с висок процент на безработица или при наемане на работа на безработни или трудоустроени лица.

Данъци при източника - начисляват се върху различни видове доходи: дивиденти, продажба на акции, продажба на недвижими имоти, лицензионни възнаграждения, технически услуги и други, платими от местни лица в полза на чуждестранни юридически лица. Ставката е 10% върху общия размер на реализирания доход. Дивидентите и ликвидационните дялове се облагат с 5% данъчна ставка. При прилагането на Системата за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ тези данъчни задължения могат да бъдат редуцирани. Не се облагат с данък при източника доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на дружества, които са местни лица за данъчни цели в Европейския съюз. Данъчната ставка е 5% за доходи от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, получавани от местни юридически лица, категоризирани като такива, в рамките на Европейската икономическа общност /в общия случай тя е 10%/.

Данък върху разходите - С този пряк данък се облагат представителните разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура на лица, наети по договор за управление и контрол, както и разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Алтернативни данъци - Доходите от хазартни дейности, приходите на бюджетните предприятия и дейността от опериране на кораби се облагат с алтернативен данък, който замества корпоративния данък.

Данък върху доходите на физическите лица - Облагаемите доходи на физическите лица, с изключение на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове се облагат с плосък данък от 10%. Данъчната основа на тези доходи се формира, като се приспаднат вноските за задължително обществено осигуряване, вноските до определен размер за доброволно осигуряване и разходите за определени видове дарения до определен размер, съгласно нормата на закона. В България не се облагат доходите от: продажбата на един недвижим имот придобит преди повече от три години; продажбата до два недвижими имота, придобити преди повече от пет години; продажба на движимо имущество, с известни изключения; разпореждане с финансови инструменти, предлагани на регулирани пазари в България и ЕИО; задължително обществено осигуряване в България или чужбина.

Задължителните осигурителни вноски - Те са в размер,на приблизително 30% от брутния размер на доходите. Разпределят се между работодателя и работника в съотношение 60:40. За определяне на данъчната основа, за облагане на доходите на физическите лица, от брутния размер на дохода се приспада частта на личните осигурителни вноски.

Осигурителни вноски по фондове за 2014 година

• 12,8% за фонд „Пенсии”

• 5% за ДЗПО в „Универсален пенсионен фонд”

• 0,4% – 1,1% за фонд „Трудова злополука и професионално заболяване”

• 3,5% за фонд „Общо заболяване и майчинство”

• 1% за фонд „Безработица”

• 8% за фонд „Здравно осигуряване”


 

 


Powered by Website.bg