често задавани въпроси

В какви срокове можете да регистрирате едно търговско дружество?

За да отговорим на този въпрос следва да знаем дали това дружество ще се регистрира от физическо или юридическо лице. Процедурата започва с резервация на уникално име на дружество, преминава през подготовката на необходимите документи и нотариалната заверка на няколко от тях, разкриване на набирателна сметка на дружеството и внасяне на уставния капитал, заплащане на държавните такси и вписване на дружеството в търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието. Продължителността във времето отнема между 7 до 10 дни.

В състояние сме да направим и експресна регистрация на дружество, но това изисква активното участие на клиента и ще отнеме от 2 до 4 дни.

Може ли да се регистрира търговско дружество в Република България от чуждестранно физическо лице без неговото физическо присъствие в страната?

Да, възможно е след като се направи нотариална и апостилна заверка на определени документи, по местонахождение на лицето.

Каква е цената на услугата по регистрация на търговско дружество на българско и на чуждестранно лице?

Цената се определя от няколко предпоставки: 1. Дали лицето, което регистрира дружеството е физическо или юридическо. 2. Дали документите ще бъдат оформени безприсъствено. 3. Дали ще има упълномощаване на лице на трето лице, т.е. без прякото участие на регистриращото лице и т.н. За да отговорим конкретно, моля направете запитване.

Какво като ангажимент покрива абонаментното счетоводно обслужване?

С всеки наш клиент се сключва договор, в чийто предмет е вписано текущо счетоводно обслужване, изразяващо се в това да да определим Вашите данъчни и осигурителни задължения и в случай на необходимост да ги защитим пред съответните държавни институции. Това трябва да стане, при водене на двустранно счетоводство, със специализиран счетоводен софтуер и при спазване на изискванията на действащата, към датата на обработване на информацията, нормативна уредба. В раздел III на чл.5 от договора е казано кога договорът се счита за изпълнен: след представяне на годишният Ви отчет, справки декларации по ДДС, VIES и Интрастат, ведомости или фишове за заплати и рекапитулации по пера за дължимите осигурителни вноски, платежни нареждания за заплащане на дължимите осигурителни вноски по параграфи, справки за наетия персонал и досиета, годишни данъчни декларации по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане и годишните данъчни декларации по чл.50 от Закона за облагане доходите на физическите лица /на съдружниците/, както и текущи справки по предмета на договора, съобразени с технологичното време за изготвянето им, в случаите на необходимостта за вземане на определени управленски решения. В случай, че тези материали бъдат изготвени договорът се счита за изпълнен. Съгласно чл.34 ал.2 от Закона за счетоводството специализираното счетоводно предприятие КО КОНСУЛТ ЕООД изпълнява функциите на счетоводител на Вашето предприятие. Чрез изрично упълномощаване и чрез наш универсален електронен подпис ние Ви представляме основно пред Национална агенция за приходите. Представляваме Ви и пред Националния статистически институт - в задължението за представянето на годишния отчет и изготвяните интрастат декларации или при Вашето включване в т.нар. «репрезентативна извадка», за текущото следене на показателите на компанията през годината, пред Инспекцията по труда при извършването на текущи проверки с представянето на трудовите договори, ведомостите /фишовете/ за заплати и защита на съответните основни и допълнителни начисления върху работните заплати на заетите при Вас лица, пред Националния осигурителен институт за изготвяните Удостоверения за пенсиониране /УП-1 УП-2 УП-3/. В работата, по предмета на договора, ще бъдете текущо информирани за Вашите задължения по нормата на закона, за да съобразите дейността си със законовите изисквания.

Каква е цената за абонаментно счетоводно обслужване?

Цената за всеки клиент е индивидуална и се определя по следните критерии:

  • - В какъв сектор работите – търговия, услуги и/или производство;
  • - Приложими счетоводни стандарти – Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или Международните счетоводни стандарти МСФО;
  • - Необходимост от консолидация на отчети;
  • - Чуждестранно участие;
  • - Регистрация по ЗДДС и/или ЗАДС;
  • - Вътреобщностни доставки и/или придобивания в рамките на Европейската икономическа общност;
  • - Сделки със страни извън ЕИО;
  • - Ще се включва ли в услугата обработката на заплатите;
  • - Документооборот – брой приходни и разходни фактури;
  • - Брой банкови сметки;
  • - Брой обекти и касови апарати;
  • - Брой на персонала;
  • - Сключени трудови и граждански договори;
  • - Работещи по договори за управление и контрол;
  • - Брой самоосигуряващи се лица.

Потърсете ни, като дадете отговор по всеки един критерий и ние ще Ви предложим конкретна цена, съобразена с пазара на този вид услуги.

Какво сте Вие – счетоводна къща, юридическа кантора или компания за посредническа дейност?

Ние сме консултантска компания, която предлага счетоводни, правни и бизнес услуги. Практиката ни е убедила, че в тази конфигурация сме най-полезни за клиентите си. Така сме по-отговорни и по-ефективни пред и за тях.

Ползването на отделни видове услуги обвързва ли с комплексно обслужване, което предлагате?

Естествено не, освен ако не сме заработили необходимото доверие и не сте убедени в необходимостта да го направите. Можете да проверите нашите качества и възможности, като ни възложите всяка една отделно взета услуга.

При възлагане на доверително управление съществува ли риска клиентът да бъде подведен?

Не, поради фактът, че сме изградили двустепенна система за контрол, която да гарантира невъзможността да бъдат накърнени интересите на клиента. Конфиденциалността и съхраняването на разполагаемата информация са неотменим елемент на всяка от предлаганите услуги. Предприели сме мерки за опазването й.

Действително ли мога да регистрирам търговско дружество с капитал от два лева?

Да, вярно е. Според действащия Търговски закон в Р.България минималният изискуем капитал за регистрация на търговско дружесво е два лева. Минималният размер на един дял в него е един лев.

Можете ли да осигурите безпроблемна и своевременна комуникация, така че да не се притеснявам от това, че съм избрал услугите на външна счетоводна кантора пред собствен индивидуален счетоводител?

При днешното интернет общество, при наличието на ясно дефинирани задължения по договора няма причина за подобни опасения. Създали сме организация, при която Вие ще имате персонален консултант/счетоводител, с който можете да влизате във връзка по всяко време. Няма да Ви караме да се редите на опашка, за да заявите дадено желание или както е честата практика в държавните учреждения - да Ви събираме такса за определени наши действия.

Трябва ли след като съм Ви възложил с договор определен кръг от услуги, да следя административни срокове?

Не, това не е необходимо. По предмета на сключения между нас договор, ние имаме ангажимента за това. За останалите Ви ангажименти ще Ви информираме за Вашите задължения по закон и техните срокове.

Извършвате ли регистрация и дерегистрация по ЗДДС на дружества и физически лица?

Да, за всички видове, които регламентира Закона за данъка върху добавената стойност.

Наемане на персонал, изготвяне на лични досиета и сключването на различни видове договори с лица, извършващи дейности в полза на клиента?

Оформянето на трудово-правните отношения на работодателя и работника, както и всяко друго облигационно отношение по Закона за задълженията и договорите, са наш приоритет, при т.нар обаботване на човешките ресурси и заплати. Кодекса на труда и другата нормативна уредба, регламентираща трудово правните взаимоотношения са доволно „деликатна“ и сложна материя, която регламентира едни от основните отношения в обществото - това на работодятеля и работника. Ние ще имаме грижата да защитим интересите и на двете страни, така както то е регламентирано в Кодекса на труда, върху основата на спецификата на Вашия бизнес.

Какво повече може да предложите, върху основата на изготвяната отчетност?

Отчетността, сама по себе си, има за цел отчитането на различни обекти и създаването на възможност за взимане на управленски решения. В съвременните условия, като че ли уреждането на публичните задължения има превес, като основно предназначение на отчетността. Една добре организирана и структурирана отчетност може да Ви позволи да погледнете на Вашия бизнес от друга позиция, да Ви даде вярната основа за правилното управленско решение. Ние можем да Ви предложим анализ и оптимизиране на структурата на Вашата продукция или стокова номенклатура с цел максимизиране на печалбата. Нещо, което подлежи на математическо моделиране и може да бъде описано със „сухия“ език на цифрите. Оптимизационната задача може да бъде решeна при различни критерии. Например оптимизирането на структурата на разходите, при определен/зададен/ финансов резултат.

Съдействате ли при търсене на финансиране?

Нашето съдействие, при търсене на финансиране, се изразява в направата на професионален бизнес план, съобразен с конкретните критерии на потенциалния инвеститор или кредитор, пред който се кандидатства с проекта.

Powered by Website.bg