Член сме на Европейската счетоводна асоциация. Нашите клиенти работят в България и Европейската Икономическа Общност.

РАБОТАТА С НАС ДАВА СТАБИЛНОСТ.
НЯМАМЕ ВЪПРОСИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ ВЕРЕН ОТГОВОР.
НАШИТЕ КЛИЕНТИ ИМАТ СПОКОЕН СЪН, ЗА НЕГО СЕ ГРИЖИМ НИЕ!
ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИ И ЗАРАБОТВАМЕ ДОВЕРИЕ.
НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВСИЧКО НАПРАВЕНО ОТ НАС!

Косвени данъци

Данък върху добавената стойност /ДДС/ - Законът за данък върху добавената стойност в България е синхронизиран с Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28 ноември 2006 година. Данъчна ставка е 20%, с изключение на туристическите услуги, където тя е 9%. Облагаема е всяка доставка на стока или услуга, с изключение на:

Освободените доставки, които са свързани със здравеопазването; със социални грижи и осигуряване; с образование, спорт и физическо възпитание; с култура; с вероизповеданията; доставки с нестопански характер; със земя и сгради; с финансови услуги и застрахователни услуги; с хазарт; с доставка на пощенски марки и услуги и доставка на стоки или услуги, за които не е ползван данъчен кредит.

Доставките с нулева ставка са доставките на стоки, изпращани или превозвани извън територията Европейския съюз; международен превоз на пътници и товари; доставките свързани с международен транспорт и с международния стоков трафик; доставки по обработка на стоки; доставки на злато за централните банки в ЕО; доставки, свързана с безмитна търговия; доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници и доставка на свързани с внос услуги.

Нов момент е влизането в сила на специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“ или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Тя ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на крайни клиенти в други държави членки, да декларират ДДС, дължим върху предоставянето на такива услуги, в държавата членка, в която са идентифицирани. Този режим не е задължителен, а представлява мярка за опростяване, вследствие на промяната на правилата, уреждащи мястото на доставка за целите на ДДС.

Акцизи
На облагане с акциз подлежат алкохолът и алкохолните напитки , тютюна и тютюневите изделия, като и енергийните продукти и електрическата енергия.

Свържете се с нас за повече информация.

 


Powered by Website.bg