Защо България?

В повечето страни се дължи корпоративен данък в размер от над 30% и данък върху дивидента от над 20%. Защо да не си спестите тези разходи и не заплащате данък в размер на 10%?

Ние ще регистрираме Вашата компания в България, за по-малко от 10 дни, а Вие ще продължите да развивате дейност, в която и да е страна членка на Европейската икономическа общност. Дори не е необходимо да идвате до тук за тази процедура. Ние можем да регистрираме Вашата фирма само с нотариална и апостилна заверка на определени документи, според мястото на Вашето обичайно пребиваване, седалище или търговски адрес на управление.


Липса на риск


България стана пълноправен член на ЕС през Януари 2007 г. От 1998 г. националната валута е фиксирана към еврото. Очаква се България да приеме еврото като разплащателна единица.

 

Избягване на двойно данъчно облагане


България има подписани и действащи международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане с 68 държави по целия свят.


При стартиране на бизнес можете да регистрирате дружеството си в държава от европейското икономическо пространство с минимални данъчни ставки и да извършвате своята дейност на територията на всяка друга от държавите в ЕИО. Дружество, регистрирано в друга държава членка, винаги може да обособи определена дейност в местно за Р. България юридическо лице с чужедстранно участие. Тук ще заплащате корпоративен данък в размер на 10% и данък върху дивидентите в размер на 5%.

Powered by Website.bg