Министерството на финансите е публикувало на своята страница в Интернет, в раздел Проекти на нормативни актове, предложение за промяна на Закона за ДДС, съобщават от Български център за нестопанско право. С Параграф 46 на проекта за промени се прави предложение и за промяна на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

 

 

Предложението изрично регламентира освобождаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, вписани в Централния регистър, от задължението да подават декларации за получени и предоставени дарения. Текстът на предложението за промяна в ЗМДТ гласи:

В чл. 49 се създава ал. 4:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“

Промяната в ЗМДТ е резултат от усилията на Български център за нестопанско право и Български дарителски форум да покажат необходимостта от отпадане на това задължение.


«
Powered by Website.bg