„Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане”е новата електронна услуга, достъпна за потребителите чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg).

Тя е предназначена за бъдещи майки или други лица, имащи право на парично обезщетение за бременност и раждане.

Чрез нея те ще получат информация за прогнозния размер на плащането при предстоящо или планирано ползване на този вид отпуск. Така, в зависимост от настоящия и очаквания бъдещ осигурителен доход, тези лица ще могат да вземат своето информирано решение или да получат насочваща информация за размера на доходите си за един бъдещ период.

Новата е-услуга е достъпна чрез попълване на лични данни - ЕГН или личен номер на чужденец (ЛНЧ) и Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. След въвеждане на данните, системата проверява коректността на идентификаторите и проследява дали до десет месеца назад на лицето е отпускано такова обезщетение. При успешно преминаване на проверките и липса на информация за ползван такъв вид отпуск, услугата се визуализира на екрана.

За да изчисли прогнозен размер на обезщетението за бременност и раждане, всяко лице трябва да е наясно с евентуалната дата, към която се очаква раждането (термина) или да знае кога започва ползването на отпуска за бременност и/или раждане (системата допуска въвеждане на бъдеща дата до една година напред). Необходима е и информация за дохода на лицето за бъдещите месеци до избраната дата. В случай че такава информация не бъде въведена от лицето, системата автоматично използва размера на минималната работна заплата, действаща към момента на справката. Данни за осигурителния доход за периода, от който се изчислява обезщетението и които вече са подадени от осигурителя или самоосигуряващото се лице, не се въвеждат. Те се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица (РОЛ).

След приключване на процедурата по въвеждането на данните, се пристъпва към изчисляване на прогнозния дневен размер на паричното обезщетение, който ще се изплаща за всеки работен ден от периода на бъдещия отпуск.

Новата е-услуга на НОИ не прави преценка на правото за изплащане на парично обезщетение. С въвеждането на данните се приема, че необходимите условия за това са изпълнени. Изчисленият размер на обезщетението има само предварителен, прогнозен характер, основан на въведената в системата информация.
Електронната услуга е достъпна чрез сайта на НОИ, рубрика “Е-услуги”, раздел „Справки по ЕГН и ПИК“.


«
Powered by Website.bg