Начисляват се върху различни видове доходи: дивиденти, продажба на акции, продажба на недвижими имоти, лицензионни възнаграждения, технически услуги и други, платими от местни лица в полза на чуждестранни юридически лица. Ставката е 10% върху общия размер на реализирания доход. Дивидентите и ликвидационните дялове се облагат с 5% данъчна ставка.

При прилагането на Системата за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ тези данъчни задължения могат да бъдат редуцирани. Не се облагат с данък при източника доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на дружества, които са местни лица за данъчни цели в Европейския съюз.

Данъчната ставка е 5% за доходи от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, получавани от местни юридически лица, категоризирани като такива, в рамките на Европейската икономическа общност /в общия случай тя е 10%/.


«
Powered by Website.bg