Член сме на Европейската счетоводна асоциация. Нашите клиенти работят в България и Европейската Икономическа Общност.

РАБОТАТА С НАС ДАВА СТАБИЛНОСТ.
НЯМАМЕ ВЪПРОСИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ ВЕРЕН ОТГОВОР.
НАШИТЕ КЛИЕНТИ ИМАТ СПОКОЕН СЪН, ЗА НЕГО СЕ ГРИЖИМ НИЕ!
ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИ И ЗАРАБОТВАМЕ ДОВЕРИЕ.
НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВСИЧКО НАПРАВЕНО ОТ НАС!

Одитиране и консолидиране на отчети

Ако Вашите отчети се нуждаят от оценка на:

финансовото състояние на предприятието;

отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;

паричните потоци на предприятието и промените в тях;

собствения капитал на предприятието и промените в него;


Ако се нуждаете, или нормата на закона изисква от Вас, независим експерт да изрази мнението си за съответствието на финансовите Ви отчети с приложимите стандарти, то можете да се обърнете към нас, за да получите нашето мнение изготвено на договорна основа, във формата на доклад основан на спазването на Международните одиторски стандранти. В този доклад ще приложим процедури за проверка на спазването на принципите на счетоводството, последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието; ефективността на вътрешния контрол; процеса на счетоводното приключване; достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация.


В състояние сме да консолидираме Вашите отчети или да подготвим за консолидация определен отчет.
 
Powered by Website.bg